Företagsekonomi

Hem » Näringsliv » Företagsekonomi
 • Bolagsordning: En viktig grundsten för ett företags verksamhet

  Bolagsordning är en dokument som fastställer reglerna för ett företags verksamhet. Det är en viktig grundsten för företagets organisation och styrning och definierar bland annat företagets verksamhetsområde, kapitalstruktur och ägarstruktur. En bolagsordning kan innehålla information om företagets affärsverksamhet, styrelse, aktieägare och andra frågor som rör företagets verksamhet. Det definierar också aktieägarnas rättigheter och skyldigheter, inklusive…

 • Avskrivningar

  Avskrivningar är en finansiell teknik som används för att beräkna värdeminskningen av en företags tillgångar över tiden. Avskrivningar används för att beräkna kostnaden för att använda en tillgång under dess livstid och är en viktig faktor som påverkar företagets lönsamhet. När ett företag köper en tillgång, till exempel en maskin eller en byggnad, är det…

 • EBIT: En viktig finansiell indikator för att mäta en företags lönsamhet

  EBIT står för Earnings Before Interest and Taxes (vinst före räntor och skatter) och är en viktig finansiell indikator som används för att mäta en företags lönsamhet. EBIT visar företagets vinst före räntor och skatter och tar hänsyn till företagets operationella kostnader. EBIT är en viktig indikator på en företagsprestation eftersom det ger investerare, analytiker…

 • EBITDA: En finansiell indikator för företagsprestation

  EBITDA är en finansiell indikator som används för att mäta en företagsprestation. EBITDA står för Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (vinst före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar) och visar företagets vinst före dessa kostnader. EBITDA används ofta som en indikator på en företags lönsamhet och förmåga att generera inkomster från sin verksamhet. Genom…

 • Balans- och resultatrapport

  En balans- och resultatrapport är en finansiell rapport som används för att visa en företags ekonomiska ställning under en given tidsperiod. Denna rapport består av två huvudavsnitt: balansräkning och resultatrapport. Dessa avsnitt ger viktig information om företagets tillgångar, skulder, intäkter och utgifter. Balansräkningen visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt. Tillgångarna…

 • Björn Lundén – BL

  Björn Lundén AB är ett svenskt kunskaps- och programvaruföretag som grundades 1987. Företaget är dedikerat till att förenkla vardagen för små och medelstora företag genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor. Björn Lundén AB har idag ungefär 130 medarbetare på kontoret…

Företagsekonomi är studiet av hur företag fungerar ekonomiskt och hur man tar beslut som påverkar företagets ekonomi. Det inkluderar ämnen som redovisning, finansiering, investeringar, marknadsföring, produktion, logistik och personal. Syftet med företagsekonomi är att hjälpa företag att maximera lönsamhet och hållbarhet genom att fatta välgrundade ekonomiska beslut. Det finns olika verktyg som företagsekonomer använder sig av, som budgetering, bokföring, investeringsanalyser och ekonomiska rapporter för att övervaka och bedöma företagets finansiella hälsa. Genom att ha en god förståelse för företagsekonomi kan företagare och beslutsfattare effektivt hantera resurser och skapa värde för både företaget och dess kunder.