Klimatpolitik

Klimatpolitik handlar om åtgärder som syftar till att minska de negativa effekterna av klimatförändringarna, vilka är orsakade av ökade utsläpp av växthusgaser från mänsklig verksamhet. Målet med klimatpolitiken är att begränsa den globala uppvärmningen till en nivå som är säker för planeten och för mänskligheten. Detta innebär att man försöker minska utsläppen av växthusgaser, främst koldioxid, genom att exempelvis öka användningen av förnybar energi och minska användningen av fossila bränslen. Klimatpolitik omfattar också åtgärder för att anpassa sig till de förändringar som redan sker på grund av klimatförändringarna, exempelvis genom att bygga skydd mot översvämningar och torka. Klimatpolitiken är en viktig fråga på internationell nivå, och olika länder samarbetar för att uppnå gemensamma mål för att bekämpa klimatförändringarna.

Vad säger de olika partierna?

Socialdemokraternas klimatpolitik

Socialdemokraternas klimatpolitik har som mål att modernisera Sverige och ställa om till ett fossilfritt Sverige. De vill genomföra åtgärder som att fördubbla antalet publika laddstolpar till 2030, göra det enklare att använda elbil, införa ekonomiskt stöd för åtgärder som förbättrar energiprestandan i flerbostadshus, stärka klimatberedskapen, reformera reseavdraget, införa avgiftsfri kollektivtrafik för gymnasieelever och studenter under sommaren, göra omfattande investeringar i både ny och befintlig järnväg, samt fortsätta investera i den gröna omställningen för att skapa jobb för vanligt folk i hela landet. De betonar också att en aktiv klimatpolitik är en politik för framtidens jobb, och att det är viktigt för Sverige att vara en stark kraft i FN och EU för en mer ambitiös klimatpolitik. De har också infört klimatlag, klimatpolitiskt råd och ambitiösa klimatmål, samt investerat kraftigt för klimatet och presenterat den största tågsatsningen i modern tid. De har också gjort flera satsningar på industrin för en grön omställning och minskade utsläpp. Källa.

Moderaternas klimatpolitik

Moderaterna har en ambitiös klimatpolitik för att snabbt minska utsläppen och nå det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp senast år 2045. De vill ställa om transportsektorn till ren el och hållbara biobränslen, bygga ut laddstationer för personbilar och lastbilar, och satsa på forskning och utveckling av klimatvänligt elflyg. Moderaterna vill också ställa om industrin för att minska utsläppen och skapa långsiktiga förutsättningar för omställning. De vill vara drivande för de globala klimatinsatserna och skärpa EU-regelverket gällande klimatet. För att klimatomställningen ska vara möjlig och hållbar, vill Moderaterna värna om alla fossilfria energislag för att öka den rena och klimatvänliga elproduktionen. Källa.

Sverigedemokraternas klimatpolitik

Sverigedemokraterna betonar vikten av samarbete, både inom Europa och globalt, för att rädda miljön. De stödjer EU:s utsläppshandelssystem och anser att fler länder utanför EU bör ansluta sig till systemet. Partiet vill höja lägsta-nivån inom unionen för produkter och standarder på miljöområdet, särskilt för avfallshantering och återvinningsarbete. De förespråkar också effektivare pantsystem, att fasa ut palmolja från den europeiska marknaden, och att stoppa en europeisk koldioxidskatt. Sverigedemokraterna är positiva till att minska utsläppen på Östersjön och hårdare kontroller av regelverk, men anser att miljöregler bör omfatta hela EU-området för att upprätthålla konkurrensneutralitet.

Centerpartiets klimatpolitik

Centerpartiet vill ta politisk handlingskraft för att minska utsläppen och stödja grön teknik för att bryta fossilberoendet. De vill skärpa klimatmålen i Sverige och EU, fasa ut fossila subventioner och öka investeringar i grön teknik. De vill också påskynda utvecklingen av tekniken med minusutsläpp för att minska och till och med ta bort utsläppen, samt göra gröna investeringar enklare och mer lönsamma. De har varit med och förhandlat den klimatlag som slår fast målet att Sverige år 2045 ska vara fritt från nettoutsläpp av växthusgaser, och de har varit drivande för att EU:s utsläpp till 2030 ska minska med 60 procent samt att varje medlemsland ska vara klimatneutralt senast 2050. Källa.

Liberalernas klimatpolitik

Liberalerna vill ha tydliga mål för klimatpolitiken som bygger på Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling. De stöder kärnkraft som en del av lösningen och anser att det är nödvändigt att avveckla kolkraften så snart som möjligt. De vill också ha ökat klimatbistånd och en gemensam metod för att mäta konsumentutsläpp. Dessutom vill de ha en europeisk koldioxidskatt för att minska utsläppen och främja ny grön teknik. Källa.

Miljöpartiets klimatpolitik

Miljöpartiet vill ta kraftfulla åtgärder för att möta klimatkrisen, inklusive att skärpa Sveriges klimatmål utifrån bästa tillgängliga forskning och en princip om rättvisa, stödja klimatomställningen i alla delar av samhället, ställa om svensk industri till att bli helt fossilfri senast 2030, satsa på kollektivtrafik och tåg, ersätta fossil bensin och diesel med 100 % förnybart bränsle och el, satsa på klimatsmart, ekologisk och närodlad mat, och investera minst 100 miljarder per år i att ställa om Sverige till att bli ett fossilfritt välfärdsland senast år 2030. Miljöpartiet förespråkar också höjda ambitioner och skärpta klimatmål, en grön industriomställning, höghastighetståg istället för flyg, cirkulär ekonomi och en global klimatoffensiv. Källa.

Vänsterpartiets klimatpolitik

Vänsterpartiet vill skapa ett fossilfritt samhälle senast år 2035. De betonar att klimatomställningen kräver massiva investeringar i grön industri, förnyelsebar energi, hållbara bostäder och gröna transporter. Partiet vill ha ökad jämlikhet för att möta klimathotet och anser att de rika länderna har störst ansvar för klimatkrisen och måste därför göra stora egna förändringar, men också hjälpa fattiga länder ekonomiskt med omställning till ett mer hållbart och klimatanpassat samhälle. Vänsterpartiets klimatpolitik kombinerar klimat- och miljösatsningar med en politik för rättvisa. De vill bland annat genomföra ett massivt grönt investeringsprogram, införa subventioner på kollektivtrafik, inrätta en grön omställningsfond och en grön statlig investeringsbank, fasa ut klimatskadliga subventioner, och ge en statlig konverteringspremie till de som ställer om sin begagnade fossildrivna bil till klimatvänlig drift. Källa.